2 กุมภาพันธ์ 2562 ‘มท.’สั่งหน่วยงานราชการลดใช้รถดีเซล แนะส่วนบุคคล1คันนั่งหลายคนแก้ฝุ่นพิษ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/392863

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่ในขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร รวมถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พาหนะเครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรถส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ รมว.มหาดไทย ได้กำชับสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการและเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการซึ่งมีที่ตั้งในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และได้ออกมาตรการและรณรงค์ให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฯ ดังกล่าว ดังนี้ 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย งดการใช้รถยนต์ของราชการ หน่วยงานที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  2. แจ้งบุคลากรในสังกัด งดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ โดยให้เปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน หรือการเดินทางแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน 1 คันหลายคน (Car Pool) “กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยการงดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดความหนาแน่นของสภาพการจราจรและปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นบนท้องถนน และสำหรับในระยะยาวนั้น ให้หันมาใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดตรงร่วมกัน” รองปลัด มท. กล่าว